Wzory formularzy do pobrania:
- Formularz reklamacji (PDF)
- Formularz odstąpienia od umowy (PDF)

Paczki prosimy odsyłać na adres: Catering M&L Julia Puszkarska - Zalasewo 62-020, ulica Serdeczna 27E/U1

Zwroty i Reklamacje

ZWROTY

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

1. Jak dokonać zwrotu zamówienia?
Zapakowany i odpowiednio zabezpieczony produkt należy odesłać pod adres: Catering M&L Julia Puszkarska - Zalasewo 62-020, ulica Serdeczna 27E/U1 wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy.

2. Kto ponosi koszty przesyłki w przypadku zwrotu towaru?
Koszty przesyłki w przypadku zwrotu towaru pokrywa zwracający. Zwroty wysyłane za pobraniem, nie będą przyjmowane.

3. Komu przysługuje prawo do zwrotu i w jakim terminie?
Prawo do zwrotu bez podania przyczyny przysługuje każdemu w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia. Zwrotowi nie podlegają takie produkty, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego m.in: otwarte butelki wina. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z regulacjami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

4. Kiedy zwracane są środki w przypadku zwrotu i w jaki sposób?
Zwrot środków następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru. Środki zwracane są na wskazany przez kupującego rachunek bankowy, w przypadku płatności za pobraniem. Natomiast kwota opłaconego zamówienia systemem płatności PayU zostanie zwrócona za jego pośrednictwem.

5. Kupujący zwraca towar za pomocą firmy kurierskiej (pełnomocnika). Paczki umieszczane w paczkomatach nie będą odbierane przez Sprzedającego.

REKLAMACJE

1. Jak dokonać reklamacji?
Reklamacji należy dokonać w ten sam sposób jak zwrot, wysłać na adres: "Catering M&L Julia Puszkarska - Zalasewo 62-020, ulica Serdeczna 27E/U1 wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Jeżeli reklamacja powstała podczas transportu lub z winy Pełnomocnika (firmy kurierskiej) należy spisać z kurierem protokół szkody i również dołączyć go do przesyłki.

2. Co potrzebne jest aby poprawnie dokonać reklamacji?
Należy dokładnie wypełnić formularz reklamacji, podać opis wady i datę jej powstania. Wraz z formularzem reklamacyjnym należy wysłać dowód zapłaty: paragon, fakturę VAT lub inny dokument potwierdzający zakup np. potwierdzenie przelewu.

3. Kiedy otrzymam informację o reklamacji?
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych, i w tym okresie otrzymasz od Nas informacje.

4. Co w przypadku, gdy paczka lub zapakowane produkty dotrą uszkodzone?
W przypadku uszkodzonej przesyłki należy niezwłocznie spisać protokół szkody z kurierem oraz poinformować o tym Sprzedającego, przesyłając dokumenty na adres e-mail: sklep@primitivo-manduria.pl


REKLAMACJA

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za Produkty, na zasadach rękojmi określonych w Kodeksie cywilnym. Powyższe nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przez Usługodawcę z przedsiębiorcami, w stosunku do których rękojmia określona w Kodeksie Cywilnym zostaje wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu.

2. Produkty dostarczane Klientowi powinny być wolne od wad fizycznych lub prawnych.

3. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta, w tym w szczególności monitora, mogą nie zostać przez Usługodawcę uznane za wystarczającą podstawę do uwzględnienia reklamacji Produktu.

4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczony Produkt ma wadę, Klient obowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę.

5. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i data powstania wady Produktu oraz żądanie Klienta. Klient zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu, aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji. Koszty dostarczenia Produktu do Usługodawcy ponosi Klient.

6. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz Reklamacji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Reklamacje należy składać:
a) w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Usługodawcy: Catering M&L Julia Puszkarska - Zalasewo 62-020, ulica Serdeczna 27E/U1.
b) w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Usługodawcy: sklep@primitivo-manduria.pl.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z Produktem. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu reklamacji Klient informowany jest telefonicznie lub na pomocą wiadomości elektronicznej na adres bądź numer podany w treści reklamacji.

9. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w ustępie powyżej, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.

10. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Usługodawcę do zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta tytułem nabycia Produktu, Usługodawca zwraca środki niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

11. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta nie będącego konsumentem tylko w granicach rzeczywistej szkody.

12. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Usługodawcy, w szczególności poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 25) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Klient będący konsumentem może zgłaszać się także do powiatowych rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

13. Klient będący konsumentem może zgłaszać się także do powiatowych rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów, a także może skorzystać z internetowej platformy rozwiązywania sporów w ramach Unii Europejskiej dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zarejestruj konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się do konta albo odzyskaj hasło