Wzory formularzy do pobrania:
- Formularz reklamacji (PDF)
- Formularz odstąpienia od umowy (PDF)

REGULAMIN PLATFORMY USŁUG CATERINGOWYCH
www.primitivo-manduria.pl

Platforma usług cateringowych działająca pod adresem www.primitivo-manduria.pl prowadzona jest przez Julię Puszkarską w ramach działalności gospodarczej pod firmą CATERING M&L JULIA PUSZKARSKA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą: ul. Serdeczna 27E/U1, 62-020 Zalasewo, NIP: 7812011954, REGON: 386760051, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
- korzystając z adresu poczty elektronicznej – sklep@primitivo-manduria.pl,
- korzystając z numeru telefonu: 732-430-992

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
a) REGULAMIN – niniejszy regulamin,
b) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia na Platformie,
c) PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.
d) KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Platformy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
e) TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana na Platformie, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
f) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Platformy,
g) PLATFORMA USŁUG CATERINGOWYCH (PLATFORMA) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.primitivo-manduria.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
h) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Przedmiotem działalności Platformy jest umożliwienie Klientom zamawianie zindywidualizowanych usług cateringowych z dowozem lub bez, na wydarzenia zamknięte poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta na Platformie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Platforma umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu i możliwych opcji cateringu na poszczególnych stronach produktowych.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym a Platformą jako Sprzedawcą. Przy tym Platforma nie prowadzi sprzedaży alkoholu w formie stacjonarnej, a jedynie za pośrednictwem Internetu oraz dostarcza Zamówione Produkty z magazyny dystrybucyjnego do Klienta na wskazany adres imprezy zamkniętej w sposób opisany poniżej.
4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Platformę jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
5. W ramach świadczonych przez siebie usług, oprócz dostawy i pomocy w rozładunku cateringu, Platforma zapewnia także m.in. następujące usługi wspierające:
- pomoc w doborze potraw i napojów,
- wsparcie profesjonalnego sommeliera,
- dostarczanie stolików i zastawy stołowej,
- zapewnianie obecności kelnerów podczas imprezy zamkniętej,
- oraz inne usługi związane z dostarczeniem usług cateringowych na imprezy zamknięte Klienta.
6. Jeżeli Klient składając Zamówienie na lub zawierające w sobie napoje alkoholowe wybierze przesyłkę kurierską, upoważnia tym samym Platformę do wydania Produktów będących w Zamówieniu wybranemu kurierowi w celu dostarczenia pod adres wskazany przez Klienta (adres imprezy zamkniętej organizowanej w czasie i miejscu wyznaczonym przez Klienta), przy czym Strony ustalają wtenczas, że wydanie Produktów następuje z chwilą przekazania Produktów do dalszego transportu kurierowi, pełniącemu rolę pełnomocnika Klienta. Wiek osoby odbierającej Zamówienie zostanie sprawdzony przez kuriera na miejscu przed przekazaniem Zamówienia. W przypadku gdy kurier stwierdzi niepełnoletniość osoby odbierającej Zamówienie, osoba ta odmówi okazania stosownych dokumentów potwierdzających wiek lub będzie w stanie nietrzeźwości, kurier ma prawo odmówić przekazania Zamówienia w części dotyczącej napojów alkoholowych. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia, a następnie do potwierdzenia spełnienia przesłanki wieku przez okazanie dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy.
7. Platforma posiada zezwolenie nr IV/4/B/3/2023 z dnia 10.07.2023  wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz zezwalające na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia podczas imprez zamkniętych organizowanych w czasie i miejscu wyznaczonym przez Klienta, w oparciu o zawartą umowę oraz zezwolenie nr IV/4/C/2/2023 z dnia 10.07.2023  wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz zezwalające na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia podczas imprez zamkniętych organizowanych w czasie i miejscu wyznaczonym przez Klienta, w oparciu o zawartą umowę.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Platformy:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
d) włączona obsługa Cookies i Java Script
e) program do odczytu plików formatu PDF.
2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Platforma nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produktów.
4. Klient może dokonać subskrypcji newsletteru Platformy, czyli cyklicznej wysyłki informacji o produktach i usługach Platformy. Aby zapisać się na newsletter Klient wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter znajdującym się na stronie internetowej Platformy, jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych. W wiadomościach wysyłanych w ramach newsletteru będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się. Klient może wypisać się z newsletteru, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, przekazując oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail Sklepu: sklep@primitivo-manduria.pl lub wybranie linku rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem.

§ 3 REJESTRACJA

1. Rejestracja na Platformie jest nieodpłatna i nieobowiązkowa.
2. Rejestracja na Platformie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Platformy oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Rejestracji konta można dokonać także przez odznaczenie odpowiedniego okienka w procesie składania Zamówienia. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem a Platformą.
3. Po zarejestrowaniu się na Platformie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.
4. W celu usunięcia konta Klienta z Platformy (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: sklep@primitivo-manduria.pl z podaniem  danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego na Platformie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Platforma jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
5. Platforma dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania na Platformie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Platformę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu - opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia. Brak rejestracji na Platformie oznacza brak posiadania konta Klienta, które umożliwia dostęp do automatycznego śledzenia Zamówienia.

§ 4 ZAMÓWIENIA

1. Informacje o dostępnym asortymencie na Platformie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów na Platformie. Proces zamawiania Produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez stronę produktową cateringu. Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności wybranej opcji cateringu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania konta. Powinien także wskazać miejsce i datę oraz godzinę imprezy zamkniętej w ramach której mają być świadczone usługi cateringowe oraz datę i godzinę zwrotu (w przypadku jeżeli w ramach usług cateringowych Klient zamówił także dostarczenie sztućców, talerzy i innych przedmiotów od Platformy). Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
3. Wysłane przez Platformę potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „Zamawiam i płacę”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Platformę, umowa nie zostanie zawarta.
4. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
5. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Platformę w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów.
6. Na Platformie mogą być dostępne Produkty, których cena zależna jest od ich wagi, wielkości lub ilości (w przypadku płynów). Cena takiego Produktu określona jest jako cena za daną jednostkę wagi lub jednostkę ilości (w przypadku płynów). Różnica pomiędzy wagą i ceną Produktu wskazaną w Zamówieniu złożonym przez Klienta, a wagą i ostateczną ceną Produktu może wahać się w granicach +/- 10%.
7. W przypadku niezwrócenia przedmiotów wchodzących w skład Zamówienia, a będących wypożyczoną własnością Platformy, w terminie tj. niepoinformowanie o zmianie terminu lub niezastania Klienta w umówionym miejscu i terminie naliczana jest opłata 15% od wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia od zadeklarowanego terminu.
8. Przy zwrocie przedmiotów są one sprawdzane pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia któregoś z przedmiotów wchodzących w skład Zamówienia naliczana jest opłata 110% od wartości danego przedmiotu.
9. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych na Platformie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do koszyka.
10. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego Produktu dostępnego dla Zamówień, a w po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych Produktów. Jeżeli ilość Produktów jest ograniczona, Platforma zaznacza taką informację na stronie produktowej.
11. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Platformy lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Platforma zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Platformę czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
a) częściową realizacją - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
b) anulowania całości Zamówienia (odstąpienie).
W przypadku odstąpienia od umowy Platforma zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.
12. Minimalna wartość złożonego zamówienia musi wynieść 79,99 zł brutto

§ 5 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na Platformie zawierają podatek VAT (jeżeli ze względu na miejsce dostawy Towaru jest naliczany) i nie obejmują kosztów dostawy. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Klientowi w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu Zamówienia.
2. Dostawa towaru odbywa się w następujących wariantach oferowanych na Platformie:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej (FEDEX),
Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia.
3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach Produktów w zależności od zamówionego Towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu Zamówienia.  
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:
a) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. (Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro),
b) Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą, BLIK za pośrednictwem serwisu PayNow - obsługę płatności prowadzi mElements S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany pod numerem KRS 00000590484 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 5223047892.    
c) Płatność w opcji „za pobraniem” u kuriera kartą lub gotówką.
5. W przypadku braku odbioru przesyłki wysłanej w opcji „za pobraniem” lub "płatności online" Klient ponosi koszt dostawy pod wskazany adres imprezy zamkniętej oraz zwrotu produktu do Platformy. Kwota wyliczana na podstawie obciążenia Platformy przez firmę kurierską. W dni robocze zamówienia złożone do godz 11.00 (FEDEX) wysyłamy tego samego dnia. Zamówienia złożone po podanych godzinach wysyłamy następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w weekend i dni ustawowo wolne od pracy, realizowane są następnego dnia roboczego. Maksymalny czas dostawy po stronie przewoźnika wynosi 2 dni robocze.  Klient ponosi koszt dostawy pod wskazany adres imprezy zamkniętej oraz zwrotu produktu do Platformy. Kwota wyliczna na podstawie obciążenia Platformy przez firmę kurierską.
6. W razie dokonania Zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu 7 (siedmiu) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.
7. Wydanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu Zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. Na stronie produktowej Platforma podaje przewidywany czas wysyłki Zamówienia.
8. Platforma może ogłaszać promocje na Produkty. Wtenczas w razie posiadania kuponu rabatowego Klient może go wykorzystać – w ramach obowiązującej promocji - przez wpisanie kodu rabatowego po przejściu do koszyka zakupowego i kliknięciu „Dodaj”. System Platformy, po weryfikacji kodu rabatowego, uwzględni go w rozliczeniu Zamówienia, co będzie automatycznie odzwierciedlone przez zmianę ceny Zamówienia lub dodanie innych opcji rabatowych w zależności od rodzaju kuponu rabatowego.

§ 6 REKLAMACJE

1. Platforma jest zobowiązana do dostarczenia Produktu zgodnego z umową i bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
2. Platforma ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w momencie jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tego momentu, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Platformę, jego prawnych poprzedników lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Przy tym domniemuje się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
3. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Platforma ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności kontraktowej za świadczone usługi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
4. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
a) Cechy takie jak opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
b) Przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Platformę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Platforma zaakceptowała.
c) Odpowiedniość i przydatność do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
d) Ilość i cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu;
e) Sposób dostarczenia wraz z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
f) Jakość, która musi opowiadać takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Platforma udostępniła Klientowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
5. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu lub świadczonych usług, Klient może złożyć reklamację i poinformować Platformę o zaobserwowanych nieprawidłowościach oraz udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Platformy.
6. Platforma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu i dalszym postępowaniu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na innym trwałym nośniku.
7. W przypadku braku zgodności Produktu z umową Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Platforma może wymienić towar, jeśli Klient zażądał jego naprawy lub naprawić go, gdy Klient zażądał jego wymiany tylko jeśli zapewnienie zgodności towaru z umową w pierwotnie wybrany przez Klienta sposób jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim przypadku Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Platformy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
8. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, gdy:
Platforma odmówiła doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;
Platforma nie doprowadziła Produktu do zgodności z umową;
brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, pomimo że Platforma próbowała doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
z oświadczenia Platformy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Platforma zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
11. Platforma ma obowiązek dokonać naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, przy uwzględnieniu specyfiki towaru i celu, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Platforma. Klient ma obowiązek udostępnić Sklepowi Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Platforma odbiera od Klienta towar na swój koszt, a jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności, Platforma zdemontuje oraz zamontuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany lub zleci wykonanie tych czynności na swój koszt. Platforma nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego Produktu, a Platforma może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez Klienta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.
12. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową
14. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Platformie na jego koszt. Platforma zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
15. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Platformą a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.


§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, w zakresie napojów alkoholowych. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Towaru do Platformy. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu na górze strony. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną na e-mail: sklep@primitivo-manduria.pl, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail lub adres pocztowy potwierdzi niezwłocznie jego wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z Towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Platforma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według jej wyboru.
3. W pozostałym zakresie, niedotyczącym napojów alkoholowych, prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest umowa:
o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

4. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres magazynu Platformy, tj. ul. Serdeczna 27E/U1, 62-020 Zalasewo. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Platformy (koszty odesłania).
5. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Platformę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).
7. Platforma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zamówionego towaru  z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na Platformie.

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

Regulamin oraz wszelkie treści umieszczone na Platformie, w tym zdjęcia i opisy, stanowią przedmiot praw autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, bądź dokonywanie ich opracowań, w całości lub w części, jakimikolwiek metodami, urządzeniami, technikami, bez pisemnej zgody Platformy jest zabronione.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na każdy sprzedany przez Platformę Produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

Zarejestruj konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się do konta albo odzyskaj hasło